หน้าแรก
Header

YOURVISION iNSPECTION

ผลงานและการให้บริการ

ระบบการมองเห็นของเครื่องจักร (วิชันซิสเต็ม)

Crack projection
Detect missing parts
Productivity via Machine vision
Ocr & Barcode Reader
Jet head defect
Missing spiral tooth
Miss-match sewing color
Automitive traceability
Automated design & Integration
Data collection traceability & Logistic
Supply chain, contract
Water cone defect
Detect missing hold
Rejoice label checker
Identify center tray
Identify HGA dampener
SPC Control
Inspect tire diameter
Cam Finder
Inspect sticker
WarRobots auto run
WarRobots auto run (concept)
Automated forex indicator

การรวบรวมข้อมูลสำหรับประมวลผลทางสถิติต่างๆ และการตรวจสอบย้อนกลับ

UR DATA (traceability & logistic)
UR DATA (realtime productive)
UR DATA (quality control)
UR DATA (usui-spc trailers)
Process monitoring
Print label traceability